Lokáció

Adatkezelés

Irányelvek

A Lokalista Ltd. (77, HIGH STREET, LITTLEHAMPTON, GB-ENG, BN17 5AG, a továbbiakban: Szolgáltató) a www.lokalista.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat igénybevevő érintettek, valamint a személyes adataikat egyéb módon megadók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Definíciók

a) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c) Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

d) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

f) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

i) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

k) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

l) Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

m) Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

n) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag

• a Szolgáltató által nyújtott hirdetési és tartalomgyártási szolgálatások,

• Érintettel történő kommunikáció,

• a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve

• ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetés) küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, illetve a Honlap fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Mire használjuk a személyes adatait?

A személyes adatokat a következő célokra használjuk és tesszük közé:

• Üzleti tevékenység végzésére,

• A honlapon megjelenő tartalom érdekessé tételére,

• Eleget tenni Ön és a szolgáltatás között lévő kötelezettségeinknek pl. a Honlap szolgáltatásaiban történő változásokról, a számítógépével, cookiekkal és promócióval kapcsolatos információkról,

• Felhasználói profil létrehozására,

• Biztosítani a piaci szolgáltatásainkat,

• Önnel való kommunikációra,

• A szellemi tulajdon védelmére, mint anyagi javat, ami a szolgáltatással kapcsolatos,

• Megfeleljenek a jogi kötelezettségeknek,

• Hogy segítsen nekünk a szolgáltatás kezelésében és minőségének emelésében, amit nyújtunk.

4. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Lokalista Ltd. Magyarországi Fióktelepe

Székhely, levelezési cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 19. 2/22.

Telefon: +3670 242 3323, +3670 611 8990

E-mail: info@lokalista.hu

Adószám: 25765634-1-42

Cégjegyzékszám: 01-17-001031

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127017/2017

5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció illetve a Honlap által kínált szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

A megadott személyes adatok (regisztráció, szolgáltatás igénybevétele során megadott) törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató törli rendszeréből.

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított – 10 hónapig tárolja.

Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató az Érintett részére nem küld több DM tartalmú levelet. (lásd bővebben: 6.4. és 10. pont)

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1 Regisztráció illetve a Honlap által kínált szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok

A Honlapon történő regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételéhez az Érintetteknek meg kell adniuk az e-mail címüket, illetve közösségi média API-on keresztüli regisztráció esetén az ott használt bejelentkezési adataikat.

Az Érintettek speciális körét alkotják a Honlap szerzői (cikket beküldők, apróhirdetést, eseményt, üzletet közzétevők stb.) és szerkesztőségi tagjai. Ezen érintettek opcionálisan megadhatják az email címükön túl a telefonszámukat és lakcímüket a tartalomszolgáltatás hitelességének emelése érdekében.

6.2 Technikai adatok

Minden alkalommal, amikor az Érintett belép a Honlapra, a következő információk kerülnek begyűjtésre:

• Számítógép IP címe,

• A használat időpontja,

• A számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa. A kérés státusza és az adatátvitel mennyisége feljegyzésre kerül,

• Információk a Honlapra való belépésre vonatkozóan (az IP cím egy rövid időre tárolásra kerül, de csak amikor az Érintett használja a Honlapot és utána rögtön törlésre vagy anonímusz-ként törlésre kerül),

• Más adatok csak egy meghatározott ideig kerülnek tárolásra, ezeket az adatokat a honlap működésére fordítjuk, különösképp arra, hogy a Szolgáltató beazonosítsa és helyrehozza a hibákat a Honlapon, és hogy meghatározza, az Érintett hogyan használja a Honlapot,

• A Honlap használatához tartozó információk.

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A Honlap html kódja, valamint a Szolgáltató által az Érintett részére küldött elektronikus levél a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

6.3 Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Cookiek segítségével javítani tudjuk a felhasználói élményt és egy jobb, személyre szabottabb szolgáltatást tudunk nyújtani az Érintett számára. A cookiek lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy amikor az Érintett visszatér a Honlapra, felismerje a számítógépét.

Az Érintett által kedvelt tevékenységekről a Szolgáltató információkat tárol, így az egyéni érdeklődésnek megfelelően tudja a Szolgáltató szerkeszteni a Honlapot.

Azok a cookie-k, amiket a Szolgáltató használ, csak az említett adatokat tárolására szolgálnak. Ezek az adatok alkalmatlanok arra, hogy egy adott Érintetthez rendelje a Szolgáltató. A cookie-k azonosító számához (”Cookie ID”) kerülnek hozzárendelésre. A Cookie azonosító nincs kötve az Érintetthez, azonosítására nem alkalmas.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

• Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

• Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

• Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

• hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

• hogyan fogadhat el új cookie-kat,

• hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A Google ezeket az információkat az Érintettek Honlap használatával kapcsolatos kimutatásainak elvégzéséhez használja, hogy jelentéseket készítsenek a Honlapon történő aktivitásról és más, a Honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak. Az Érintett keresője által a GoogleAnalytics keretében továbbított IP cím nem fog feltűnni a Google más adataival kapcsolatban.

Ezen felül az Érintett megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott adatok (és az IP cím) Google általi regisztrálását és feldolgozását, ha letöltik és telepítik az alábbi linken elérhető bővítő böngészőmodulokat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Facebook

Szolgáltató használja az alábbi oldal közösségi moduljait (továbbiakban „modulok”): facebook.com, amelyet a Facebook Inc., 1601 S. CaliforniaAve, Palo Alto, CA 94304, USA (továbbiakban „Facebook”) cég üzemeltet. A Facebook közösségi moduljainak felsorolása, illetve kinézetük az alábbi címen érhetők el: http://developers.facebook.com/plugins.

Amikor az Érintett az ilyen modult tartalmazó internetes oldalt betölti, a böngészője közvetlen összeköttetésbe kerül a Facebook szerverével. A modulok tartalmát a Facebook közvetlenül az Érintett böngészőjének adja át, amely az internetes oldalra integrálja azt. Így a Szolgáltatónak nincsen ráhatása azon adatok körére, amelyeket a Facebook a modulok segítségével kap meg. A modulok integrálásakor a Facebook értesítést kap róla, hogy az Érintett letöltötte a Szolgáltatás oldalát. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook felajánlhatja, hogy ennek a látogatásnak a ténye megjelenjen az Érintett Facebook oldalán. Amikor az Érintett kapcsolatba kerül a modulokkal, például használja a „Tetszik” gombot, vagy hozzászólást ír, akkor a böngésző a megfelelő információt átadja közvetlenül a Facebooknak, ami ott rögzítésre is kerül. Még ha az Érintett nem is a Facebook regisztrált felhasználója, akkor is előfordulhat, hogy a Facebook használja és elmentse az IP címét. A Facebook által közölt információ szerint Németországban csak anonimizált IP címek kerülnek mentésre.

A Facebook adatgyűjtésének célja és köre, az adatok továbbításáról és használatáról szóló információk, valamint a vonatkozó jogszabályok és a felhasználók adatvédelmére vonatkozó beállítási lehetőségek a Facebook oldalán lévő Adatvédelmi politika fejezetben találhatók az alábbi oldalon: http://www.facebook.com/about/privacy/.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. Az adatokat a Szolgáltató nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át.

Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe a Szolgáltatás nyújtása során.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Blackmonk (DoubleSpring Media (P) Ltd.)

Székhely: Bengaluru, India

E-mail cím: contact@blackmonk.com

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

A Szolgáltató az Érintett által megadott személyes adatokat a megrendelések teljesítése érdekében továbbítja a Partner részére. A Szolgáltató kizárólag azon Partner részére továbbítja a megadott személyes adatokat, akinek az ajánlatát az Érintett kifejezetten elfogadta és ezt jelezte is a Szolgáltató felé. A többi Partner részére, akik ajánlatát az Érintett visszautasította, az adatok nem kerülnek továbbításra. A Szolgáltatót az adatokat esetenként továbbíthatja az anyacég részére (Név: Lokalista LTD, székhely: 77, HIGH STREET, LITTLEHAMPTON, GB-ENG, BN17 5AG, cégjegyzékszám: 10373904, Nyilvántartási hatóság: Companies House, Great Britain) ellenőrzési, felügyeleti célból.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

8.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap illetve a szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10. Hírlevél

Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi az Érintett számára, hogy a regisztráció során feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Szolgáltató részére küldött törlési kérelemmel (emailben vagy postai úton). Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

11. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

12. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, valamint a szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016.09.15. napjától érvényes.